Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger etter åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmennheten tilgang til informasjon om dette. Her kan du lese hvordan Signature Wines jobber med aktsomhetsvurderinger og risiko for brudd på menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter i vår leverandørkjede.

Signature Wines AS eies av Bacchus Holding AS, som også eier vårt søsterselskap Social Wines AS. Til sammen er vi åtte ansatte. Signature Wines hadde i 2022 en omsetning på litt over 100 millioner kroner. Vi er omfattet av åpenhetsloven, det samme gjelder da eierselskapet Bacchus Holdning AS. Denne redegjørelsen er avgitt på vegne av begge selskapene.

Signature Wines driver med import av drikkevarer fra til sammen 54 produsenter. Hovedproduktet er vin, men vi selger også brennevin og drikkevann. Våre leverandører er primært vinprodusenter, de fleste i Frankrike. I tillegg til vinimport fra Europa, USA, Australia og New Zealand, selger vi rom fra Venezuela, whisky fra Skottland og likør fra Frankrike. På vegne av Bringebærlandet i Drøbak distribuerer vi også deres produkter laget på bringebær. Vi selger primært til Vinmonopolet, men har også kunder innen hotell, restauranter og kantiner (direkte eller via grossist). Import og distribusjon håndteres av vår logistikkpartner Skanlog AS.

Vi arbeider for å sikre respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeid i vår leverandørkjede. Dette er forankret i styret og ansvaret for oppfølging ligger hos daglig leder. Siden vi primært leverer til Vinmonopolet, er det Vinmonopolets retningslinjer som er styrende for vårt arbeid. De pålegger sine leverandører å bruke amfori BSCI Code of Conduct. Disse retningslinjene kom i ny versjon i 2021, som vil tre i kraft i løpet av andre halvår 2023. De stiller krav til leverandører på alle områdene som er dekket av åpenhetsloven, og vi forplikter oss til å videreføre kravene nedover i leverandørkjeden. Vi bestreber oss på å kommunisere kravene i Code of Conduct til leverandørene på en lettfattelig måte.

Vår prosedyre for kartlegging av risiko hos våre leverandører tar utgangspunkt i et spørreskjema der produsenten må svare på hvordan kravene i Code of Conduct etterleves, basert på en mal vi har fått fra Vinmonopolet. Vi har utarbeidet spørreskjemaet slik at vi innhenter mest mulig konkrete opplysninger som kan gi grunnlag for å vurdere risikoen for ulike typer brudd på standarder for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

På overordnet nivå er risiko en for negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold avhengig av land, bransje og produkt. Det er kjent at landbruksnæringen mange steder i verden har en relativt høy iboende risiko for brudd på arbeidernes rettigheter, blant annet på grunn av høy andel sesongarbeidere og migrantarbeidere. Det gjelder også for produksjon av vin og brennevin. I vår leverandørkjede er den mest fremtredende risikoen knyttet til råvarestadiet ved romproduksjon i Venezuela. Vinmonopolet har i sine aktsomhetsvurderinger hatt fokus på sukkerproduksjon i Sør- og Mellom-Amerika, der særlig mangel på skygge, vann og pauser innebærer en høy helserisiko for arbeiderne. Vi importerer ikke direkte fra produsent, men kjøper fra en svensk grossist. Vi har hatt jevnlig dialog med vår svenske leverandør om kartlegging og oppfølging av risiko knyttet til arbeidsforholdene i romproduksjonen. Avtalen med vår leverandør er oppsagt og utløper 31.12.2023.

Alle våre leverandører skal motta den nye versjonen av amfori BSCI Code of Conduct sammen med spørreskjema. Informasjonen vi innhenter danner utgangspunkt for en mer systematisk risikokartlegging på leverandørnivå. I vårt videre arbeid med aktsomhetsvurderinger vil vi prioritere konkret kartlegging og oppfølging av enkeltleverandører basert på en risikobasert prioritering i tråd med åpenhetsloven. Som utgangspunkt vil vi prioritere oppfølging av produsenter i landene der det på generell basis er høyest risiko for negative konsekvenser. Ettersom vårt salg av rom fra Venezuela opphører 31.12.2023, er det likevel ikke naturlig å prioritere oppfølging av denne leverandørkjeden. Når det gjelder våre øvrige leverandører, har vi identifisert Italia og Portugal som landene der den generelle risikoen er høyest og vil prioritere ut fra det i vårt videre arbeid med aktsomhetsvurderinger i leverandørkjeden.

Få vårt nyhetsbrev
Ikke gå glipp av produktnyheter og info om events
© 2022 Signature Wines
Org nr 919 556 021